Regulamin

Regulamin świadczenia usług
dostawy posiłków dietetycznych

Niniejszy regulamin reguluje w sposób kompleksowy usługę dostawy zestawów posiłków dietetycznych oferowaną przez “Easy Fit” Przemysław Kończyński , Sitaniec 1, 22-400 Zamość, Nip : 922-29-07-627

Definicje.

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia usługi;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług;
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usługi.


Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu pod wskazany adres zestawu pięciu posiłków o określonej kaloryczności.
 2. Każdy zestaw składa się z następujących posiłków : Śniadanie, 2 śniadanie, odiad, podwieczorek, kolacja, lub wcześniej ustalone indywidualnie.
 3. Zestawy posiłków oferowane są w następujących zakresach kaloryczności : 1000 kcal, 1200 kcal, 1400, kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, lub indywidualnie ustalonym.
 4. Świadczący usługę oferuje okresowe pakiety : pakiet 1 dniowy (1 zestaw - 5 dań), pakiet 5-dniowy (5 zestawów dostarczanych każdego dnia), pakiet 7-dniowy (7 zestawów dostarczanych każdego dnia) oraz pakiety 30-dniowe.

Dostawa i płatność.

 1. Każdy z posiłków dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym pojemniku, opatrzonym etykietą, zawierającą informację o posiłku i zalecanym przygotowaniu.
 2. Ceny pakietów oraz zestawów są przedstawione na stronie www. / są następujące:
 3. Zestaw posiłków jest dostarczany w uzgodnionych z Klientem terminach.

Zamówienia.

 1. Zamówienia zestawów składane mogą być telefonicznie pod numerem tel.: 510231200, za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: dieta@easyfitzamosc.com.pl lub osobiście w miejscu ustalonym wcześniej telefonicznie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest uiszczenie ceny usługi.
 3. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 15.00 w dzień roboczy będą realizowane od dnia następnego.

Zastrzeżenia

 1. Zestawy posiłków komponowane są z najwyższej jakości produktów w kuchni posiadającej wszelkie certyfikaty.
 2. Zestawy przeznaczone są dla osób nieciepiących na choroby wymagające określonej diety.
 3. Ze względu na obniżoną kaloryczność posiłków wchodzących w skład zestawów polecane są osobom chcącym obniżyć swoją wagę ciała, jednak dostawca nie gwarantuje ww. efektu.

Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 3. Dostawca wymieni będący przedmiotem Reklamacji Pakiet lub Zestaw albo wchodzący w jego skład posiłek po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku w nienaruszonym stanie.
 4. W razie nieuwzględnienia Reklamacji, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków, z przyczyn leżących po stronie Klienta, lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku Klient uiści kwotę odpowiadającą wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków.
 5. Firma Easy Fit nie ponosi odpowiedzialności za niestosowania się do warunków diety.


Goganet